Przeprowadzanie badań wiąże się z potrzebą pozyskiwania rzetelnych informacji i ich właściwą analizą. W dziedzinie medycyny tym celu wykorzystuje się statystykę medyczną, która wywiera wpływ na każdy z etapów naukowego badania. Właściwe przeprowadzanie poszczególnych etapów zwiększa szansę na uzyskanie rzetelnego wyniku końcowego. Podstawą skutecznego procesu badawczego jest właściwe sformułowania celu badania, a w tym przypadku: pytania klinicznego.

Proces zorientowany na cel badania

Prowadzenia projektów badawczych w dziedzinie biomedycyny związane jest ze stworzeniem opracowania klinicznego, jak i statystycznego. Pomocna w tym jest statystyka medyczna, która posiada wyspecjalizowane narzędzia usprawniające przeprowadzane badania. Przeprowadzane badanie naukowe powinno:

 • odpowiadać celowi badania;
 • dążyć do uzyskania odpowiedzi.

Stąd obok skonkretyzowania celów badawczych bardzo ważne jest także właściwe sformułowanie hipotez, które będą podlegać procesowi badawczemu.

O charakterze badań biomedycznych

Sposób przeprowadzania badania powinien odpowiadać celowi badania. Od celu badania zależeć będzie dobór narzędzi badawczych, próby badawczej i wiele, wiele innych. Stąd tak ważne jest dookreślanie celów, tym bardziej, że na przykład w kontekście nauk biomedycznych przeprowadza się badania, które można podzielić na podstawowe (przeprowadzane na podstawie modelu badawczego) i populacyjne, a te zaś dzielą się na:

 • retrospektywne (kliniczno-kontrolne);
 • prospektywne (kohortowe) – o charakterze obserwacyjnym;
 • eksperymentalne (kliniczne).

Rola statystyki w procesie badawczym

Statystyka medyczna szczególnie przydatna jest w procesie badawczym, jeśli chodzi o kwestie związane z:

 • doborem próby badawczej;
 • sposobem pozyskiwania danych;
 • czasem trwania badania.

Badania powinny przeprowadzane być w kontekście podstawionej hipotezy, co wiąże się z właściwym określeniem poniższych wymogów (w czym pomocna może być statystyka):

 • pytanie badawcze – cel;
 • populacja badawcza;
 • kryterium doboru jednostek badanych;
 • zdefiniowanie parametrów badania.

Uważność badacza jest konieczna

Mając na uwadze, iż podejmowane badania wiążą się z kwestiami związanymi ze zdrowiem człowieka należy zachować w szczególności etyczny wydźwięk badania, który powinien koncentrować się na zebraniu danych, które będą służyć rozwojowi nauki. Dzięki wykorzystaniu statystyki medycznej można zwiększyć trafność i rzetelność przeprowadzanych badań, ale aby było to możliwe projekt powinien zostać przeprowadzony zgodnie ze sztuką badawczą.

Komentowanie zostało zamknięte.