Ewaluacja ex-post, to konkretniej rzecz ujmując, standard w europejskim oraz amerykańskim zarządzaniu w sektorze publicznym, polegający przede wszystkim na stałym zbieraniu informacji o wszystkich działaniach publicznych, i ich analizowaniu w stosunku do zamierzanych do osiągnięcia danym działaniem celów. Dzięki prowadzeniu ewaluacji, możemy się przekonać, czy poszczególne interwencje publiczne, przyniosły jakiekolwiek korzyści, czy też trzeba nieco zmodyfikować tok działania na przyszłość, aby interwencja przyniosła oczekiwane efekty.

Możemy tutaj powiedzieć, iż ewaluacja ma przede wszystkim takie zadania:

  • ocena stopnia realizacji zadania, założonych celów, produktów, rezultatów;
  • określenie, czy wszystkie wytyczne interwencji zachowały adekwatność w stosunku do pierwotnie postawionych problemów;
  • ocena oddziaływania przedsięwzięcia i trwałość jego osiągnięć;
  • postawienie prawidłowej diagnozy efektów (oczekiwanych i nieoczekiwanych);
  • poprawna identyfikacja mocnych i słabych stron interwencji;
  • wskazanie kierunku rozwoju i ewentualnych modyfikacji przyszłych interwencji.

Jak więc widać badania ewaluacyjne, odgrywają bardzo ważną rolę w procesie publicznych interwencji finansowych, bowiem dzięki nim zapewniamy sobie stałe poszerzanie wiedzy na temat danych działań, i usprawniamy procesy w nich zachodzące, w celu jeszcze lepszego wykorzystywania środków publicznych, dla ogólnego dobra wszystkich mieszkających w Unii Europejskiej osób.

Prowadzimy wszelkiego rodzaju badania ewaluacyjne, zarówno te o charakterze ex-post, czyli badania ustalające końcowe efekty, bez zbytniego zajmowania się wynikami pośrednimi, jak również badania, które jeszcze w toku działania mogą dostarczać nam odpowiednich informacji, pozwalających na usprawnianie procesu jeszcze na długo przed jego zakończeniem.

Muszisz się zalogować żeby zostawić komentarz.