Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także osiąganie postawionych celów jest możliwe dzięki przeprowadzeniu odpowiednich badań na przykład badań opinii pracowników, które ujawniają informacje pozwalające na podjęcie odpowiednich decyzji. Jakość w kwestii zarządzania organizacją osiąga się poprzez wskazywanie zachodzących i mogących zajść zjawisk.

Sposób przeprowadzenia badania ma znaczenie

Rozpoznanie rzeczywistej kondycji firmy umożliwia podjęcia takich działań, które będą odnosić się do poprawy aktualnej sytuacji, a przez to przyczynią się do dalszego wzrostu. Przeprowadzenie badania opinii pracowników powinno odbywać się z zachowaniem:

 • anonimowości;
 • poufności;
 • komfortu

badanego. Jest to bardzo ważne, gdyż cechy te w pozytywny sposób wpłyną na jakość otrzymanych informacji, a co za tym idzie na działania podejmowane w celu usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zadowolenie to pewnego typu wskaźnik

Zadowolenie z pracy wytycza postawę przyjmowaną wobec zawodu, firmy itp.. Wskazuje ono jednocześnie na to, co praca danemu pracownikowi daje i na jeszcze niezrealizowane jego potrzeby i oczekiwania. Zaś zadowolenie możemy uznać jako ich wypadkową. Przeprowadzenie badań w firmie może spełniać następujące funkcje:

 • diagnostyczną;
 • prognostyczną;
 • oceniającą;
 • kontrolną;
 • interwencyjną.

O funkcjach realizowanych badań

Funkcja prognostyczna w kwestii badania opinii pracowników pozwala na wskazanie następstw, które wystąpią w odpowiedzi na rozpoznane fakty i prawidłowości, a oceniająca poddaje ocenie zastosowane strategie oraz narzędzia zarządzania.

Funkcja kontrolna skupia się na sprawdzeniu powodzenia konkretnych planów czy zamierzeń. Co do funkcji diagnostycznej można powiedzieć, iż zawiera się w niej:

 • ogólna informacja o aktualnej sytuacji;
 • ogólna analiza słabych/mocnych stron firmy;
 • analizuję skonkretyzowanych problemów;
 • potrzeby w kontekście projektów zmian.

Spojrzeć na siebie z innej perspektywy

Natomiast co do funkcji interwencyjnej osadza się ona na dialogu oraz procesach naprawczych, a także wprowadzaniu nowej filozofii zarządzania oraz komunikacji wewnątrz firmy. We wszystkich procesach badawczych bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej uważności oraz otwartości na pozyskane wyniki. W kwestii badań opinii pracowników pozyskane wyniki mogą posłużyć do wzmocnienia kondycji firmy, ale przede wszystkim są świetnym źródłem spojrzenia na firmę oczami pracowników.

Komentowanie zostało zamknięte.